cíle aktuality média kontakty přihlášení
 
     
 

 

Zpráva RNDr. Jitky Seitlové, zástupkyně veřejného ochránce práv

Zpráva ze dne 28.11.2011 o šetření veřejného ochránce práv
ve věci výstavby Obchodního centra Hobby Market Brno-Ivanovice

 

celý text

Doprovodný dopis RNDr. Jitky Seitlové, zástupkyně veřejného ochránce práv

Dopis ze dne 28.11.2011 ke zprávě o šetření veřejného ochránce práv
ve věci výstavby Obchodního centra Hobby Market Brno-Ivanovice

 

celý text

Odvolání se proti UR

VĚC: Odvolání se proti Rozhodnutí o umístění stavby č.j.: SÚ – 695/05-UR-Kr, vydané Úřadem městské části města Brna, Brno – Ivanovice o návrhu společnosti Fuertes Development, s.r.o. na vydání rozhodnutí o umístění stavby Obchodní centrum Hobby Market Brno – Ivanovice

 

celý text

Žaloba proti rozhodnutí MMB

Žalobce je občanským sdružením, které je registrováno u Ministerstva vnitra České republiky. Za žalobce je oprávněn jednat ________________, předseda sdružení. Žalovaným je správní orgán, který je účastníkem řízení podle § 69 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „SŘS“), tedy že žalovaným je správní orgán, který rozhodl v posledním stupni.

 

celý text

Obnova řízení

Dne 19. května 2006 vydal Stavební úřad Úřadu městské části města Brna, Brno-Ivanovice (dále též jako „stavební úřad“) veřejnou vyhláškou územní rozhodnutí č. 127 pod č.j. SÚ-695/05-UR-Kr., o umístění stavby „Obchodního centra Hobby Market Brno – Ivanovice“ mezi ulice Černohorskou, Řečkovickou a Hradeckou a to na v rozhodnutí specifikovaných pozemcích v k.ú. Ivanovice.

 

celý text

Přezkum - podnět k zahájení

Dne 19. května 2006 vydal Stavební úřad Úřadu městské části města Brna, Brno-Ivanovice (dále též jako „stavební úřad“) veřejnou vyhláškou územní rozhodnutí č. 127 pod č.j. SÚ-695/05-UR-Kr., o umístění stavby „Obchodního centra Hobby Market Brno – Ivanovice“ mezi ulice Černohorskou, Řečkovickou a Hradeckou a to na v rozhodnutí specifikovaných pozemcích v k.ú. Ivanovice.

 

celý text

Návrh na zrušení opatření obecné povahy

Na základě § 101a zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního v aktuálním znění (dále jen „s.ř.s.“) podává, návrh na zrušení opatření obecné povahy – „Úprava směrné části Územního plánu města Brna v k.ú. Ivanovice, lokalita východně od ulice Černohorské“, které provedl Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (dále jen „OÚPR“) dne 5. 9. 2005 (zn: OÚPR/V-436/05/Jaš) označené jako S19/05.

 

celý text

Formulář -přihláška do sdružení KI

Občanské sdružení Klidné Ivanovice
Hřebíčková 12
621 00 Brno
Žádám tímto o členství v občanském sdružení Klidné Ivanovice...

 

celý text

Instrukce pro platbu příspěvku pro nové členy sdružení KI

Smyslem placení členských příspěvků občanskému sdružení Klidné Ivanovice (dále jen Sdružení) je získat prostředky potřebné pro náklady spojené s činností Sdružení. Jedná se především o platby za služby externích spolupracovníků (specialistů: právník, architekt, účetní, tvorba www-stránek,...), kteří pro Sdružení vykonávají ty činnosti, jež Sdružení není schopno pokrýt prací vlastních členů.

 

celý text

Beseda 8.2.2007 - Ivanovice

Na okraji současné zástavby v Brně-Ivanovicích (mezi ulicemi Černohorskou, Hradeckou a Řečkovickou) existují je plánována výstavba nového hypermarketu s domácími potřebami (tzv. Hobby market). Má jít o velkou stavbu s prodejní budovou 180 x 132 m, parkovištěm pro 500 vozidel, rozsáhlými terénními úpravami a novými komunikacemi.

 

celý text

Analýza sběru dat a závěry průzkumu ve věci plánované výstavby HOBBY MARKETU, BRNO-IVANOVICE

Výsledky průzkumu pořádaného katedrou environmentálních studií (Fakulta sociálních studií,
Masarykova univerzita v Brně) ve dnech 27. února až 5. března 2006 týkajícího se plánované výstavby
HOBBY MARKETU v městské části BRNO-IVANOVICE.

 

text celé studie

Dopis starostky MČ Brno Ivanovice jednateli společnosti Bauhaus

Vážený pane jednateli,
před několika týdny jste osobně potvrdil zájem společnosti Bauhaus k. s. postavit v naší městské části,
v lokalitě východně od ulice Černohorské obchodní centrum Hobby market.
Protože názory občanů Ivanovic, jejichž jsem zprostředkovatelem, byly na tuto plánovanou výstavbu velmi
rozdílné, provedli pro nás studenti FSS MU anketu – výzkum názoru občanů. Výzkumu se aktivně zúčastnila
nadpoloviční většina obyvatel Ivanovic (53,8 %) přihlášených k trvalému pobytu a z nich velká většina (72,8 %)
s výstavbou nesouhlasí.

 

text celého dopisu

Dopis Nesehnutí zástupcům hobby marketů v ČR

Vážený pane ...
Obracím se na Vás jménem občanského sdružení NESEHNUTÍ (NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ)
ve věci plánované výstavby Hobby marketu v brněnské městské části Ivanovice. Na základě informací,
které vyplynuly z několika veřejných projednávání tohoto záměru a také z projektové dokumentace,
se naše sdružení domnívá, že právě Vaše společnost ... hodlá být provozovatelem tohoto Hobby marketu.

 

text celého dopisu

Otevřenými dopisy proti hypermarketu

V těchto dnech dostanou vrcholní představitelé šesti provozovatelů obchodů typu hobby market (hypermarket
pro kutily) v ČR otevřený dopis. V něm je občanské sdružení NESEHNUTÍ vyzývá, aby respektovali názor občanů
městské části Brno-Ivanovice a neprosazovali výstavbu Hobby marketu v této lokalitě. Dopisy reagují na skutečnost, že v provedeném sociologickém průzku mu se více než 72 % občanů obce vyslovilo proti realizaci záměru.

 

text celého dopisu

Dopis Investorovi

Vážený pane jednateli,
Obracím se na Vás jménem občanského sdružení Klidné Ivanovice ve věci plánované výstavby Hobby marketu
v Brně – Ivanovicích . Na základě informací , které vyplynuly z několika veřejných projednávání tohoto záměru
a z chystané projektové dokumentace, se naše sdružení domnívá, že Vaše společnost je jedním z možných uchazečů
o to , být v této lokalitě provozovatelem hypermarketu.

 

text celého dopisu

    home